Všeobecné obchodní podmínky
 provozu a užívání ČESBYZ.cz – Portálu českého byznysu a kariéry společnosti Teutrine, s.r.o.

Se sídlem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Zámecké nám. 1/13, PSČ 794 01
IČ: 28648722
zapsané  v obchodním rejstříku vedeným rejstříkovým soudem v Ostravě, oddíle C, vložce 36753, (dále jen Česbyz)
Platné k 01.02.2012 (verze 1.0) 

1.    Předmět
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jako VOP) upravují podmínky užívání internetových stránek www.CEZBYZ.cz třetími osobami. Provozovatelem je společnost Teutrine, s.r.o., se sídlem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Zámecké náměstí 1/13, PSČ 794 01, IČ: 28648722, zapsaná  v obchodním rejstříku vedeným rejstříkovým soudem v Ostravě, oddíle C, vložce 36753.

Uživateli těchto stránek jsou jednak živnostníci, nezávislí profesionálové, podnikatelé, fyzické osoby nepodnikající, komerční prodejci, nabízející věci komerční povahy a vlastnící k prodeji patřičné oprávnění a právnické osoby.
Veškerý obsah serveru a informace na tomto serveru mají pouze informativní charakter, ne zavazující či doporučující. ČESBYZ považuje získané informace za důvěryhodné, ale neodpovídá a neručí za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu zveřejněných informací. Obsah těchto stránek bude průběžně a dle potřeby aktualizován a doplňován. ČESBYZ si také vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu v obsahu a jeho jakékoliv části a to bez předchozího upozornění.

Provozovatelem systému ČESBYZ (dále jako ČESBYZ nebo Provozovatel) je společnost Teutrine s.r.o., se sídlem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Zámecké náměstí 1/13, PSČ 794 01, IČ: 28648722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným rejstříkovým soudem v Ostravě, oddíle C, vložce 36753.

Uživateli jsou fyzické nebo právnické osoby, které mají s provozovatelem portálu uzavřenu platnou Smlouvu o užívání systému ČESBYZ. Smluvní vztah vzniká automaticky registrací uživatele na platformě ČESBYZ a souhlasem s těmito obchodními podmínkami.

Profil uživatele ČESBYZ jej vytvořen z automaticky generovaných informací získaných z popisů Uživatelů – podniky, fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby. ČESBYZ nabízí možnost vytvoření, obsluhy a využívání profilu. Přesný rozsah oprávnění využívání vyplývá z druhu členství, které si Uživatel zvolí. Členství je možné měnit po dohodě s Provozovatelem. Profil může být využit k prezentaci podniku a jeho výrobků a služeb, ale nesmí být využíván pro účely multilevelmarketingu.

Smlouva – Smlouva o užívání systému ČESBYZ
Zboží je jakékoli zboží či jinak penězi ocenitelná věc, kterou Uživatel nabídne k prodeji, propaguje a/nebo kterou případný zájemce o koupi poptává prostřednictvím serveru, kromě předmětů, jejichž umístění na stránky serveru je v rozporu s platnými zákony České republiky, a/nebo s těmito VOP, a/nebo dobrými mravy či veřejným pořádkem. 


2.    Obecná ujednání, práva a povinnosti uživatelů
ČESBYZ nabízí Uživatelům možnost navázat kontakt s ostatními Uživateli a k tomu využívá technické prostředky umožňující obecné navázání kontaktu. Neručí však za to, že z kontaktu vnikne obchodní spolupráce. Provozovatel se obsahově nepodílí na komunikaci Uživatele s třetími osobami. Pokud na základě komunikace Uživatelů v rámci ČESBYZu dojde k uzavření smlouvy, ČESBYZ se na takovém vzniku smlouvy nepodílí ani není jednou ze smluvních stran. Uživatel je sám zodpovědný za provedení a splnění závazků, k nimž se ve smlouvě zavázal. Provozovatel nenese odpovědnost za to, že jeho prostřednictvím nedošlo k uzavření takové smlouvy (smlouvy o obchodní spolupráci mezi Uživateli, smlouvy o dílo atd.). Provozovatel dále neručí ani za porušení povinností ze smluv uzavřených mezi Uživateli.


Prodej, nabídka a distribuce zboží, užívání diskusních fór na tomto serveru je určeno především pro jednotlivce, kteří zde mohou v souladu s dobrými mravy diskutovat, popř. prodávat a nakupovat, sjednávat obchody. Tuto možnost mají všichni uživatelé bezplatně. V případě, že se rozhodnou pro placené členství, získávají různé výhody.

Placené členství (dále také jako členství Premium) s sebou přináší řadu výhod. Po zaplacení je Uživateli umožněno čerpat výhody a přijímat zvýhodněné nabídky určené pouze pro Uživatele se členstvím Premium. Před koncem období, na které má Uživatel zaplaceno členství Premium zašle ČESBYZ Uživateli oznámení o nutnosti uhradit částku za další období, po jejímž uhrazení se členství Premium automaticky prodlouží na dobu odpovídající uhrazené částce. V případě neuhrazení poplatku za členství Premium je Uživatel nadále oprávněn užívat ČESBYZ, avšak již není oprávněn čerpat výhody plynoucí z členství Premium.
Za členství Premium lze platit prostřednictvím platební brány GOPAY, faktura v elektronické podobě je umístěna na vlastním profilu uživatele ke stažení ve formátu .pdf (na vyžádání a za poplatek dle platného ceníku  lze zaslat fakturu i poštou).
Registrovaní Uživatelé smějí poskytované služby využívat jen k zákonným účelům. Každý Uživatel je zodpovědný za údaje, které vkládá na server (příspěvky, inzeráty, fotografie). Přenos, uchovávání nebo prezentace jakýchkoliv informací, dat nebo materiálů, které jsou v rozporu s legislativou České republiky, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy je zakázán. Provozovatel nenese žádnou právní odpovědnost za škody způsobené porušením uvedených ustanovení vůči registrovaným uživatelům ani třetím stranám. 
Pornografie a obchod se sexuálně orientovanou tématikou je zakázán. Toto opatření je rovněž platné pro všechny stránky a obsah, který propaguje nelegální aktivity nebo obsah, který svou povahou poškozuje zájmy provozovatele nebo jiné servery na Internetu. Odkazy (link) na takové materiály jsou rovněž zakázány. Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodovat v otázkách posouzení takového obsahu, který je rozporu se smluvními podmínkami.
Je zakázáno nabízet i poptávat zboží, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy nebo platnými právními předpisy. Především je zakázáno nabízet
- zboží, k němuž nemá prodávající právo jej prodávat nebo zboží, které je zastaveno nebo jsou dispozice vlastníka jinak omezeny,
- zbraně a střelivo ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních
- alkohol (s výjimkou vína), omamné či psychotropní látky,
- zboží bez kolkových známek, jestliže právní předpisy označení kolkovými známkami pro zboží vyžadují, 
- radioaktivní látky, jedovaté a explozivní látky a jiné chemikálie ohrožující zdraví, 
- jakákoliv a chráněné rostliny, výrobky a přípravky z chráněných živočišných druhů a rostlin a preparáty z nich, 
- lidské orgány, 
- cenné papíry, nástroje peněžního trhu a finanční nástroje, úvěry, půjčky, a jiné finanční deriváty, 
- léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, v rozsahu omezení daným právními předpisy.
- zboží, jehož držení neodporuje právním předpisům, ale jehož používání je zakázáno,
- zboží nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami a jiné zboží, jehož prodej je zakázán podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
- zboží u kterého byl porušen obal a mění pak dobu spotřeby, zboží po expiraci (otevřené potraviny, dětská strava, doplňky, kosmetika)
- zboží u kterého končí doba expirace, případně je nutno na tuto končící expiraci upozornit 
- zboží, na které nebylo vydáno prohlášení o shodě (označení výrobku značkou CE). Značka CE dokládá, že výrobek vyhovuje požadavkům, které jsou na něj kladeny podle všech závazných předpisů vztahujících se k tomuto výrobku ve smyslu požadavků na bezpečnost, ochranu před nebezpečným napětím, EMC, hygienu, ochranu životního prostředí a dalších. 
- zboží obsahující erotické pomůcky a podobné zboží obsahující dětskou pornografii, či jinak pohoršující pornografické materiály,
- zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování práva duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl, zboží určených k obcházení účinných technických prostředků ochrany autorských práv),
- zboží určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice resp. hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka ve smyslu trestněprávních předpisů platných v ČR.
Výše uvedené zboží nesmí Uživatel nabízet, poptávat, prodávat, zasílat ani jakkoliv jinak distribuovat nebo propagovat, a to ani jako dar nebo ve formě bonusu nabízeného společně s jiným bezvadným zbožím. Uživatel je oprávněn požádat o udělení výjimky a povolení nabídky, poptávky, distribuce nebo propagace některého  z výše uvedeného zboží. Rozhodnutí o udělení nebo neudělení výjimky je plně v kompetenci provozovatele ČESBYZu. Součástí žádosti o udělení výjimky musí být přesná specifikace zboží nebo služeb s odkazem na stránky, které takové zboží nebo služby propagují, distribuují, nabízejí nebo poptávají (pokud existují) a zdůvodnění Uživatele, proč o udělení výjimky žádá. Uživatel nesmí nabízet a/nebo poptávat zboží nelegálního původu nebo které je jinak v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy.
Dále je zakázáno vkládat žádosti o příspěvky na různé sbírky! Všechny tyto žádost je nutno konzultovat se správci serveru ČESBYZ. Sbírky mohou být pořádány pouze se svolením a vědomím ČESBYZu. Individuální sbírky budou povoleny pouze zcela výjimečně.
ČESBYZ si ponechává  právo odstranit nabídku, poptávku, zprávu nebo i celý profil Uživatele ze systému i v případě zboží,  jestliže by jeho nabídka, prodej, koupě či užívání mohla být v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, případně by mohla mít negativní vliv na dobrou pověst ČESBYZu. ČESBYZ si vyhrazuje právo odstranit zprávy, nabídky i celý profil Uživatele, které obsahují jakýkoliv materiál, který by provozovatel považoval za urážlivý, nactiutrhačný, neslušný nebo jinak nepřijatelný. V případě zjištění nevhodného chování uživatele, jako jsou urážky, nadávky a napadání jakéhokoliv uživatele serveru, zasílány v jakékoliv podobě, ať již pomoci emailu nebo vzkazů a jiných komunikačních nástrojů na tomto serveru, může být uživatel zablokován!
Uživatel je povinen respektovat podmínky a omezení uvedené ve VOP a jejich součástí  a to kdykoliv, kdy nabídne, poptá, propaguje nebo jinak distribuuje zboží nebo komunikuje prostřednictvím systému ČESBYZ. Dále je povinen nahlásit takové porušení těchto podmínek a omezení Administrátorovi systému ČESBYZ. 

3. Vyloučení odpovědnosti a záruk
Užívání ČESBYZu je pouze na vlastní riziko a odpovědnost.
Uživatel bere na vědomí, že internetový obchod obsahuje rizika, která spočívají v povaze používaného média. Je si vědom toho, že identifikace Uživatelů na internetu je komplikovaná a Provozovatel přes bezpečnostní opatření nemůže zabránit tomu, aby některý Uživatel neuvedl či neuvádí Provozovateli nebo ostatním Uživatelům nepravdivé osobní údaje. Uživatel je proto povinen sám ověřit identitu svého smluvního partnera. Provozovatel serveru neodpovídá za správnost identifikačních údajů uživatelů.
Provozovatel, jeho dodavatelé a osoby spolupracující na tomto serveru, nebudou v žádném případě odpovídat za škody přímé či nepřímé jakéhokoliv druhu (včetně škod, které jsou důsledkem ušlých zisků nebo přerušení obchodů) způsobené užíváním tohoto serveru, nebo neschopnosti užívaní tohoto serveru, jakéhokoliv webového serveru, na který odkazují tyto stránky, bez ohledu na to, zda byl či nebyl provozovatel na možnost vzniku těchto škod upozorněn. 
Provozovatel nenese odpovědnost za věcnost, správnost či pravdivost dalších odkazů, a také nenese odpovědnost za jakékoliv případné škody, vzniklé v souvislosti s využíváním systému ČESBYZ, na které se je možno připojit prostřednictvím odkazů uvedených v ČESBYZu. Provozovatel také nezaručuje optimální připojení na internetový portál. Provozovatel rovněž nenese odpovědnost ani neručí za jakoukoliv část či obsah informací uvedených ve formě nabídky, reklamy, inzerce, zprávy nebo informací v profilu Uživatele nebo obdobných zveřejnění, které jsou uvedeny na internetovém portálu třetími osobami. 
ČESBYZ může, ale není povinen, monitorovat nebo kontrolovat kterékoliv části serveru, kam uživatelé přenášejí nebo zasílají svá sdělení, nebo kde komunikují výhradně mezi sebou, včetně, ale bez omezení, diskusních skupin, vzkazů či jiných uživatelských fór, a obsah jakéhokoliv z takových sdělení. ČESBYZ si také vyhrazuje právo na ukončení registrace Uživatelům v případě registrací na jinou osobu za účelem obcházení blokací uživatele. 
ČESBYZ si vyhrazuje právo inzerce, diskusní příspěvky kdykoli přerušit či ukončit, vyřadit nabízené zboží, příspěvky, zprávy, jakýkoliv obsah daného uživatele (příspěvky do diskuse, hodnocení, fotografie atd.) či samotného Uživatele ze systému, odepřít Uživateli přístup na stránky a to zejména z důvodu poškozování Poskytovatele, jiného Uživatele nebo porušení některého ustanovení těchto podmínek. ČESBYZ nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené přerušením registrace Uživatele. V případě závažného porušení pravidel serveru ČESBYZu (poškození jiných Uživatelů, neuhrazení závazků atd.) souhlasí Uživatel se zveřejněním svého jména v tzv. "Černé listině". V případě porušení pravidel a zablokování účtu se nevrací uhrazené poplatky za členství. Za porušení pravidel se považuje i neúplná či smyšlená registrace bez vyplnění všech řádných údajů. V případě nevyplnění pravdivých údajů může být účet pozastaven případně zcela odstraněn.
ČESBYZ je oprávněn smazat profil Uživatele, který po dobu minimálně jednoho roku neprovedl úspěšný login do systému ČESBYZ.
ČESBYZ je pouze zprostředkovatelem kontaktu mezi Uživateli, je výlučně komunikační platformou a nepřebírá žádné záruky za kvalitu, původ či legalitu nabízeného zboží, ani za jeho upotřebitelnost k účelu, k němuž je určen, ani za komunikaci vedenou mezi jednotlivými Uživateli a není organizátorem akcí, které jsou uspořádány Uživateli a jejich konání je zveřejněno na serveru ČESBYZu. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, pokud se strany nedohodnou jinak. Odpovědnost za dodání, odebrání a zaplacení zboží je plně na Uživatelích. Případné reklamace zakoupeného zboží prostřednictvím serveru nelze uplatňovat u ČESBYZu, ale výhradně u prodávajícího.

4. Ochrana osobních údajů
Provozovatel ČESBYZu plně respektuje právo na soukromí zakotvené v Ústavě České republiky. S ohledem na tuto skutečnost uchováváme veškeré Vaše soukromé údaje v tajnosti a bez Vašeho svolení nebudou nikdy předány třetí osobě (výjimku tvoří případy, kdy jsme k tomu povinni – viz níže). Naopak údaje veřejné, o kterých si sami rozhodnete, že je chcete publikovat prostřednictvím svého osobního profilu na ČESBYZu, zveřejníme na portále ČESBYZ. Uživatel má možnost sám si individuálně nastavit míru zabezpečení ochrany svých dat a za toto vlastní nastavení nese odpovědnost. 
Česbyz tímto prohlašuje, že splnil svou povinnost a oznámil Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrován Úřadem pro ochranu osobních údajů jako správcem dat pod evidenčním číslem:  00041279.
Uživatel souhlasí, aby ČESBYZ shromažďoval a zpracovával jeho osobních údaje. S osobními údaji Uživatelů je nakládáno v souladu s zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby ČESBYZ používal jeho osobní údaje (popř. kontaktní údaje právnické osoby) k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení. ČESBYZ neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje osobní data Uživatelů žádné třetí straně s výjimkou oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.

5. Sankce
Odstranění Uživatele
ČESBYZ si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy, popř. pozastavit účet Uživatele, který podstatným způsobem porušil Smlouvu a tyto VOP, popř. právní předpisy anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno ČESBYZu a jeho provozovatele, případně u kterého má ČESBYZ důvodné podezření, že má takový Uživatel v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu.
Osoba, které byl pozastaven účet nebo vůči které ČESBYZ od Smlouvy odstoupil, není oprávněna se bez výslovného souhlasu ČESBYZu opětovně zaregistrovat jako Uživatel.
Vyjde-li najevo, že ČESBYZ od Smlouvy odstoupil v důsledku omylu a má-li Uživatel na dalším trvání Smlouvy zájem, obnoví ČESBYZ účet Uživatele zdarma bez nutnosti jeho opětovné registrace.
Zánikem nebo zrušením této Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení a rozhodčí doložka).
Výpověď ze Smlouvy
Uživatel má právo vypovědět Smlouvu. Výpovědní lhůta činí  30  dní. Výpověď musí být písemná a musí být doručena ČESBYZu výlučně v elektronické podobě na adresu info@teutrine.cz
Zánikem nebo zrušením této Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení a rozhodčí doložka).

 

6. Cena

Registrace a členství typu STANDARD je vždy zdarma. Ostatní typy členství poskytující nadstandardní výhody se řídí platným ceníkem. Po vypršení dárkového balíčku členství Premium se automaticky uživatel stává členem Standard, pokud si sám neaktivuje a nezakoupí členství vyššího stupně.7. Závěrečná ustanovení
ČESBYZ je oprávněn změnit VOP a další přílohy Smlouvy. V takovém případě je povinen oznámit skutečnost, že byly VOP nebo jiná příloha Smlouvy změněny a zveřejnit jejich nové znění. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Obchodních podmínek pokaždé, když použije systém; neakceptuje-li Uživatel změny Obchodních podmínek nebo jiné přílohy Smlouvy, má právo do 14 dní odstoupit od Smlouvy. Pokud od Smlouvy neodstoupí, má se za to, že s novým zněním VOP nebo Smlouvy souhlasí.
VOP se řídí českým právem, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem v platném znění a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.
V případě, že by některé ustanovení těchto VOP bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP nebo Smlouvy.