Poskytovatel služeb:

Teutrine, s.r.o.
Se sídlem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Zámecké nám. 1/13, PSČ 794 01, IČ: 28648722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Ostravě, oddíle C, vložce 36753


Externí odkazy:


Za obsah externích stránek, na které se na této doméně odkazuje, nepřebíráme zodpovědnost, ačkoli pečlivě kontrolujeme, jestli nedošlo k případnému porušení zákona.
Za obsah zveřejněných zpráv odpovídají aktuální zdroje.


Redakce: Markéta Teutrine


Obsah webových stránek:


Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí a souhlasí s tím, že za veškeré poskytnuté informace (datové soubory, psané texty, počítačový software, hudbu, zvukové soubory a další zvuky, fotografie, videa a další grafická data), k nimž bude umožněn přístup prostřednictvím www.cesbyz.cz, je výhradně zodpovědný Uživatel, od které takový obsah pochází. Tyto informace jsou dále společně označovány jen jako „Obsah“.
Články na www.cesbyz.cz jsou uveřejňovány se uvedením zdroje, tedy instituce, komunity, podniku, spolku a fyzické nebo právnické osoby.
Obsah nemusí odpovídat mínění a názoru Poskytovatele. Poskytovatel nenese odpovědnost za správnost nebo úplnost informací, ani za kvalitu zpřístupnění a způsob zobrazení. Zveřejněné zprávy a webové stránky mohou obsahovat reklamu a PR texty.
Veškerý Obsah stránek je nezávazný.


Vyloučení odpovědnosti  


Informace uvedené na těchto stránkách mohou obsahovat omyly a typografické chyby. Webové stránky www.cesbyz.cz a v nich uvedené informace se pravidelně mění. Poskytovatel neručí za správnost zde uvedených informací. To platí pro vlastní webové stránky i pro obsah jiných webových stránek a nabídek, na které přesměrovávají externí odkazy uvedené na webových stránkách  www. cesbyz.cz.


www.cesbyz.cz jako Posktovatel poskytující služby není povinen ověřovat protiprávnost zprostředkovaných  a uložených informací poskytnutých cizími subjekty, ale pokud Poskytovatel zjistí porušení zákona, samozřejmě okamžitě odstraní celý Obsah. Poskytovatel prosí, aby Uživatelé okamžitě nahlásili, pokud mají pochybnosti o obsahově správném vylíčení nebo se domnívají, že byl porušen zákon. Zvláště pak Poskytovatel prosí o upozornění na porušení práv duševního vlastnictví, osobnostních práv, neoprávněné užití značky.


Nároky na náhradu škod vzniklých užitím Obsahu, jakož i škody na počítačích a softwaru jsou vyloučeny; výjimkou jsou případy, kdy se jedná o prokazatelně úmyslné jednání nebo zavinění z hrubé nedbalosti ze strany Poskytovatele. Stahování informací a jejich užití, popř. sledování stránek je na vlastní nebezpečí.


Odkazy


Některé stránky internetového prohlížeče obsahují odkazy na webové stránky třetích osob. Za obsah těchto stránek odpovídá v každém případě jejich poskytovatel, který odpovídá i za jejich nabídky.
www.cesbyz.cz zpřístupňuje tyto odkazy pouze jako servisní službu, resp. jako odkaz a z toho důvodu nelze odvozovat souhlas Poskytovatele s jejich obsahem ani jejich spojení s Poskytovatelem. Není v silách Poskytovatele, aby permanentně kontroloval obsah stránek, na které odkazují linky obsažené ve zprávách a příspěvcích, které zveřejňuje, bez konkrétních upozornění na porušení zákona. Z toho důvodu prosím okamžitě oznamte Poskytovateli jakékoliv porušení zákona tak, aby tyto linky mohly být co nejrychleji odstraněny.


Autorská práva


Odesílatel textů, obrázků, videí výslovně prohlašuje, že veškerá tato jím odeslaná data jsou určena ke zveřejnění. Dále prohlašuje, že veškerá data jsou prosta nároků třetích osob a osvobozuje Poskytovatele od případných nároků vznesených třetími osobami. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody způsobené zveřejněním. Užívání obsahu v rámci aktuálních tiskových zpráv je časově i prostorově neomezené pro všechna média. Články převzaté z www.cesbyz.cz musejí být označeny linkem www.cesbyz.cz. V případě vytištění musí být označen zdroj www.cesbyz.cz. Poskytovatel služeb stránek www.cesbyz.cz může zaslané a poskytnuté články použít a uveřejnit i na jiných webových stránkách, než je tato.
Není v silách Poskytovatele, aby zkontroloval skutečně předložená práva užití zasílatele, aniž by obdržel konkrétní upozornění na porušení zákona. Poskytovatel prosí, aby jej Uživatelé vždy okamžitě upozornili na jakékoliv porušení zákona tak, aby tyto Obsahy mohly být co nejrychleji odstraněny.
Úspěšnou registrací souhlasí Uživatel se Všeobecnými obchodními podmínkami. (viz záložka Všeobecné obchodní podmínky VOP)


Sídlo soudu


Bez ohledu na státní příslušnost Uživatele podléhají veškeré obchodní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživateli internetových stránek  www.cesbyz.cz českému právu. Sídlem soudu je Krnov.
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně VOP nebo v případě stížností a nahlášení porušení zákona nás prosím kontaktujte na info@cesbyz.cz

 

Společností Teutrine, s.r.o. použitý fotografický materiál:

Teutrine, s.r.o.

Fotolia.com (© Arthur Braunstein, © articular, © auris, © Bertold Werkmann, © Charly, © deanm1974, © DeVIce, © Dmitry Koksharov, © Elliot Westacott, © endostock, © FotolEdhar, © Franz Pfluegl, © G.Light, © Gabi Moisa, © herreneck, © idrutu, © iMAGINE, © ioannis kounadeas, © ivan kmit, © James Thew, © JENS SCHMIDT, © Karen Roach, © Kurhan, © kristian sekulic, © Liv Friis-larsen, © Michael Shake, © mipan, © Nikolai Sorokin, © nyul, © Okea, © pressmaster, © Sveta, © V. Yakobchuk, © vege, © Yuri Arcurs